Про застосування міжнародних стандартів фінансової звітності

Мінфін України в листі від 29.12.17 №35210-06-5/37175 надав роз’яснення щодо порядку переходу на Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі — МСФЗ).

Так, датою переходу на МСФЗ для підприємств, які відповідно до вимог підпункту 2 пункту 10  Закону України від 05.10.2017 № 2164-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень» вперше застосовуватимуть МСФЗ, є 01.01.2018. Також ці підприємства можуть обрати датою переходу на МСФЗ 01.01.2017.

Мінфін також зазначив особливості складання попередньої та першої фінансової звітності або консолідованої фінансової звітності за МСФЗ відповідно до обраної дати переходу на МСФЗ.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2018:

складається баланс станом на 01.01.2018 за вимогами П(С)БО;
для складання попередньої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік і першої фінансової звітності за МСФЗ за 2019 рік застосовуються МСФЗ, що будуть чинні на 31.12.2019, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
у фінансовій звітності за звітні періоди 2018 року не наводиться порівняльна інформація за 2017 рік (крім балансу);
перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2019 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2018, 31.12.2018, 31.12.2019, та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2018 і 2019 роки, відповідні примітки, в т. ч. і порівняльну інформацію.

У разі якщо дата переходу на МСФЗ 01.01.2017:

у фінансовій звітності в 2018 році наводиться порівняльна інформація за 2017 рік, трансформована відповідно до вимог МСФЗ;
складається баланс станом на 01.01.2017 за вимогами МСФЗ;
для складання попередньої фінансової звітності та попередньої консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2017 рік і першої фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за МСФЗ за 2018 рік застосовуються МСФЗ, чинні на 31.12.2018, з урахуванням винятків, визначених у МСФЗ 1;
перша фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, за 2018 рік має містити інформацію в балансі станом на 01.01.2017, 31.12.2017, 31.12.2018 та звіти про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2017 і 2018 роки, відповідні примітки, в т. ч. і порівняльну інформацію.

Різниці, які виникають унаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій під час складання балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються в складі нерозподіленого прибутку (збитку) або інших складових власного капіталу.

Підприємство розкриває інформацію про вплив переходу на МСФЗ на його фінансовий стан, фінансовий результат (сукупні доходи) і грошові потоки, як того вимагає МСФЗ 1.

Лист Мінфіну України від 29.12.17 № 35210-06-5/37175

 

 

Комментарии